ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА

„Виктория Холидейз” ЕООД

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ІІ. ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

ІV. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

VІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

VІІ. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

VІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, и утвърди авторитета на дружеството.

Чл. 2. (1) Работата на служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на клиентите на дружеството.

(3) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД следват поведение, което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

 

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

 

Чл.3 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД се отнасят любезно и с уважение към всеки клиент на дружеството, както и към всяко лице, проявило интерес към предлаганите от дружеството оферти, като в рамките на своята служебна функция разясняват подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.

Чл. 4. (1) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД, чиято основна функция е да осъществяват ефективна връзка с всички клиенти на дружеството, проявили интерес към предлаганите оферти:

1. предоставят на тези лица пълна информация относно конкретната оферта, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон.

2. отговарят за навременното изпращане на необходимите оферти, рекламни материали и други.

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл. 5. (1) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да им повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.

(2) Всички служители се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определените срокове.

Чл. 6. (1) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД се задължават да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационните отношения, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД обсъждат проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа с непосредствените си ръководители или с управителния орган на дружеството.

Чл. 7. Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 8. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД опазват поверените им технически средства и материали с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели. В случай на загуба или повреждане на поверено имущество, служителите са длъжни своевременно да информират непосредствения си ръководител.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД не разпространяват поверителни сведения и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството, се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

 

ІV. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл. 9. (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работното място, служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на дружеството.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение.

Чл. 10. Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърният професионалния им авторитет или престижа на дружеството.

Чл. 11. Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД в зависимост от длъжностите, които заемат, не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 12. (1) В отношенията си със свои колеги служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД зачитат мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

(3) Всички служители на дружеството се съобразяват с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.

Чл. 13. Когато професионалните или служебни противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна на непосредствения им ръководител.

 

VІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 14. (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се различават от интересите на дружеството.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфрикт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.

(3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите следва своевременно да уведомят своя ръководител.

Чл. 15. (1) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД не участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.

(3) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД, които са напуснали дружествто, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

 

VІІ. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

Чл.16. (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до „Виктория Холидейз” ЕООД, дейността или клиенти на дружеството.

(2) Вътрешни лица са всички лица, които работят за „Виктория Холидейз” ЕООД по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.

(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна на дружеството информация, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на закона относно съхранението и неразпространяването на такава информация.

Чл. 17. (1) Служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД са длъжни да опазват данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.

(2) Всички служители на дружеството се въздържат от разпространяването и използването за лични интереси на информация от конфиденциален характер за „Виктория Холидейз” ЕООД.

 

VІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Чл. 18. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл. 19. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Етичният Кодекс на поведение на служителите на „Виктория Холидейз” ЕООД е приет със Заповед …………г. на управителя на дружеството.

Представляващ „Виктория Холидейз” ЕООД:

Управител